Khai thác ứng dụng Office 365 Project Porfolio Dashboard

Việc thể hiện số liệu dự án thông qua Dashboard đòi hỏi rất nhiều việc hiệu chỉnh thông tin, coding, can thiệp vào ODATA. Mới đây, Microsoft đã hỗ trợ các quản trị dự án một bộ công cụ rất hữu ích để khai thác thông tin này, thông tin thể hiện đa dạng từ project task, resouce-based, issue, risk.

Dưới đây là một số hình ảnh Dashboard cụ thể:

Thông tin tổng thể các dự án:

Thông tin đo lường KPI các dự án:

Thông tin về tiến độ công việc:

Thông tin một dự án cụ thể:

Gửi bình luận tại đây