Tạo Calculated Fields trong Power Pivot

Trong bài Import Và Mở Rộng Data Cho PivotTable Report, khi bạn chọn field SalesAmount trong phần PivotTable Fields, field này được tự động thêm vào phần Values của PivotTable. Vì SalesAmount là một column số. Sum of SaleAmount đã có sẵn để tính số lượng sales theo các filter. Trong trường hợp này, filter là CalendarYear, ProductSubcategoryNameBrandName.

Những gì bạn đã làm bên trên đã ngầm tạo ta một calculated field, làm cho dễ dàng phân tích sales amounts từ table FactSales dựa vào những fields khác như product category, region và dates. Những calculated fields ngầm này được tạo ra bởi Excel khi bạn kéo một field vào phần Values hoặc khi bạn click vào field có kiểu dữ liệu là số. Những Calculated fields này là công thức sử dụng hàm thống kê như SUM, COUNT, và AVERAGE, sẽ được tạo tự động.

Có nhiều loại calculated fields. Bạn có thể tạo trực tiếp calculated fields trong Power Pivot. Không như calculated field được tạo ngầm, chỉ được sử dụng trong PivotTable nào mà nó được tạo, calculated fields tường minh có thể sử dụng trong bất kỳ PivotTable nào trong workbook, hoặc bất kỳ report nào sử dụng Data Model như một data source. Với calculated fields tường minh, tạo trong Power Pivot, bạn có thể sử dụng AutoSum để tự động tạo calculated fields sử dụng các thống kế chuẩn, hoặc bạn có thể tự tạo bằng cách sử dụng công thức sử dụng Data Analysis Expressions (DAX).

Tạo calculated fields trong Power Pivot rất đơn giản nếu bạn sử dụng AutoSum

Bước 1: Mở cửa sổ Power Pivot. Trong table FactSales, click column Profit.

Bước 2: Click Calculations > AutoSum. Lưu ý calculated field mới tạo có tên là Sum of Profit được tạo tự động trong Calculation Area nằm ở bên dưới column Profit. Để tắt hay mở Calculation Area, bạn click vào Calculation Area trong thẻ Home > View.

 

Bước 3: Trở lại cửa sổ Excel. Chọn Sheet1. Trong phần PivotTable Fields, chọn FactSales, click Sum of Profit.

 

Như vậy, bạn đã tạo 1 calculated field theo hàm thống kê chuẩn trong Power Pivot. Sum of Profit được filter theo Product Category và Dates.

Tương tự như vậy, bạn hãy tạo một calculated fields khác dùng để tính số dòng sale trong table FactSales dựa vào filter.

Bước 1: Mở cửa sổ Power Pivot, chọn table PactSales và click vào column SalesKey.

Bước 2: Trong Home > Calculations, click vào mũi tên bên cạnh AutoSum, chọn Count.

 

Bước 3: Calculated field vừa được tạo trong Calculation Area có tên Count of SalesKey. Đổi tên calculated field này trên thanh formula thành Count. Như bạn thấy, khác với calculated columns, tên calculated field được thêm vào như một phần của công thức DAX.

 

Bước 4: Quay trở lại màn hình Excel, trong PivotTable Fields, chọn FactSales > Count.

Giờ thì column Count đã được thêm vào PivotTable hiển thị số lượng sales phụ thuộc vào filter. Giống như Sum of Profit calculated field, Count filter theo Product CategoryDates.

Tạo calculated field bằng cách nhập công thức tính

Trong phần này, bạn sẽ tạo một calculated field tính phần trăm tổng số sales.

Bước 1: Trong cửa sổ PowerPivot, chọn table FactSales. Trong Calculation Area, chọn một ô trống. Ở đây tôi sử dụng ô trên cùng bên trái.

Bước 2: Trong thanh formula, nhập công thức bên dưới:

Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

Bước 3: Nhấn Enter để lưu công thức.

 

Bước 4: Quay lại màn hình Excel, trong Sheet1, trong PivotTable, chọn FactSales > Percentageof All Products.

Bước 5: Trong PivotTable, chọn các column Percentage of All Products.

Bước 6: Trên thẻ Home, chọn Number > Percentage. Sử dụng 2 chữ số thập phân để format cho từng column.

 

Sau khi đã hoàn tất, nhấn Ctrl+S để lưu lại những calculated fields đã được tạo trên.

Gửi bình luận tại đây