Tạo Power View

Report PivotTable không phải là dạng report duy nhất từ một Data Model. Sử dụng cùng model bạn đã thực hiện ở các phần bài trước, bạn có thể thêm một sheet Power View như sau:

Bước 1: Trong màn hình Excel, click Insert > Power View.

Lưu ý: Nếu bạn mở Power View trên máy của bạn là lần đầu tiên, bạn phải enable add-in và cài đặt Silverlight trước.

Bước 2: Trong phần Power View Fields, click mũi tên bên cạnh table FactSales, và click SalesAmount.

Bước 3: Chọn Geography và click RegionCountryName.

Bước 4: Trên thanh ribbon, click Map.

Sau khi hoàn thành thao tác trên, một report bản đồ sẽ xuất hiện. Kéo một góc để điều chỉnh kích thước cho report. Trên bản đồ, những vòng tròn màu xanh có kích thước khác nhau hiển thị doanh số bán hàng của từng quốc gia và vùng khác nhau.

Một vài thay đổi nhỏ trong model sẽ tạo phản ứng trực quan hơn khi thiết kế một report Power View bạn đã tạo. Trong phần này, bạn sẽ thêm nhiều URL của một trang web cho nhiều công ty khác nhau, và sau đó phân loại dữ liệu như một URL của trang web để địa chỉ URL hiện lên như là một link.

Đầu tiên, thêm URL vào workbook như sau:

Bước 1: Trong Excel, mở một sheet mới và copy những giá trị dưới đây vào:

ManufactureURL ManufactureID
http://www.contoso.com Contoso, LTD
http://www.adventure-works.com Adventure Works
http://www.fabrikam.com Fabrikam, Inc.

Bước 2: Chọn Format as table trong thẻ Home trên thanh ribbon và chọn định dạng format cho table.

Bước 3: Đặt tên cho table là URL.

Bước 4: Tạo relationship giữa table URL và table chứa tên manufacturer, DimProduct:

–       Click Data > Relationships. Hộp thoại Create Relationship sẽ xuất hiện.

–       Click New.

–       Trong table, chọn DimProduct.

–       Trong column, chọn Manufacturer.

–       Trong Related Table, chọn URL.

–       Trong Related Column (Primary), chọn ManufacturerID.

Để so sánh kết quả trước và sau, bắt đầu tạo một report Power View mới và thêm FactSales > SalesAmount, DimProduct > Manufacturer, và URL > ManufacturerURL vào report. Lưu ý các URL hiển thị như đoạn text thông thường.

Để hiển thị một URL như một hyperlink hoạt động cần phải phân loại. Phân loại 1 column, bạn sử dụng Power Pivot:

Bước 1: Click Manage trong thẻ Power Pivot.

Bước 2: Trong của số Power Pivot, mở sheet URL.

Bước 3: Chọn ManufacturerURL.

Bước 4: Click Advanced > Reporting Properties > Data Category: Uncategorized.

Bước 5: Click chọn Web URL.

Bước 6: Đóng cửa sổ Power Pivot. Trong Excel, click Insert > Power View.

Bước 7: Trở lại màn hình Excel, trong Power View Fields, chọn FactSales > SalesAmount, DimProduct > Manufacturer, URL > ManufacturerURL. Bây giờ, bạn thấy các URL hiển thị như hyperlink.

Gửi bình luận tại đây