Tạo hierarchy trong Power Pivot

Hầu hết các model chứa data là một hệ thống phân cấp (Hierarchy). Tạo hierarchy giúp ích bạn trong việc kéo một item (hierarchy) vào một report thay vì gom và sắp xếp các fields giống nhau nhiều lần.

Bước 1: Trong Excel, chọn thẻ Power Pivot. Sau đó click Manage để mở cửa sổ Power Pivot.

Bước 2: Chọn Diagram View trên thanh ribbon. Mở rộng table DimDate để xem tất cả các field trong table.

Bước 3: Nhấn và giữ Ctrl và click vào column CalendarYear, CalendarQuaterCalendarMonth trong table DimDate.

Bước 4: Sau khi chọn 3 column trên, click chuột phải và nhấn Create Hierarchy. Một node hierarchy sẽ được tạo ra ở phần cuối table, và những column đã được chọn sẽ được copy dưới hierarchy như node con.

Bước 5: Đặt tên cho hierarchy mới tạo là Dates.

Bước 6: Thêm column FullDateLabel vào hierarchy: Click chuột phải vào FullDateLabel và chọn Add to Hierarchy. Chọn Dates. FullDateLabel bao gồm ngày đầy đủ: năm, tháng, và ngày. Hoàn thành thao tác, bạn đã có hierarchy nhiều cấp độ gồm có năm, quí, tháng và ngày.

Bước 7: Tiếp tục tạo Hierarchy trên table DimProduct. Chọn table DimProduct, sau đó click vào nút Create Hierarchy nằm ở bên góc phải trên đầu table. Lúc này, một node parent hierarchy được thêm vào cuối table.

Bước 8: Đặt tên cho hierarchy này là Product Categories.

Bước 9: Để tạo node con hierarchy, kéo ProductCategoryProductSubcategory vào hierarchy.

Bước 10: Click chuột phải vào ProductName và chọn Add to Hierarchy. Chọn Product Categories.

Bước 11: Đóng Power Pivot và trở lại màn hình Excel. Bấm Ctrl + S để lưu file.

Với các bước trên, bạn có thể hierarchy bằng nhiều cách khác nhau. Và giờ thì sử dụng những hierarchy này trong Pivot Table như sau:

Bước 1: Trong Sheet1 (sheet chứa PivotTable), bỏ các fields trong Rows area.

Bước 2: Thay những fields này bằng hierarchy Product Categories vừa được tạo trong DimProduct.

Bước 3: Tương tự như vậy, thay CalendarYear trong phần Columns bằng hierarchy Dates trong DimDate.

Sau khi hoàn thành thao tác trên, bạn kiểm tra data sẽ thấy lợi ích của việc sử dụng hierarchy. Bạn có thể expand và đóng các khác nhau area của PivotTable, cung cấp nhiều phần kiểm soát khoảng không gian có sẵn được sử dụng như thế nào. Hơn nữa, bằng cách thêm hierarchy vào cả 2 area Rows và Columns, bạn có được phần drill down trong area rộng rãi, không cần phải xem nhiều field để có kết quả tương tự.

Gửi bình luận tại đây