Tạo Calculated column trong Power Pivot

Calculated column là một column mà bạn add vào một bảng Power Pivot. Thay vì paste hoặc import giá trị vào column, bạn tạo một công thức Data Analysis Expressions (DAX) mà khai báo giá trị column. Nếu bạn thêm Power Pivot table trong một PivotTable (hoặc Pivot Chart), calculated column có thể được sử dụng như các data column khác. Để add một calculated column, bạn làm các bước như sau:

Bước 1: Sử dụng dữ liệu có table được add vào Data Model. Bạn có thể xem lại cách add một relationship sử dụng Diagram View trong Power Pivot ở phần bài trước.

Bước 2: Click Sheet3 chứa Geography.

Bước 3: Trên thanh ribbon, click Power Pivot > Manage.

Bước 4: Trong cửa sổ Power Pivot, click Data View.

Bước 5: Đổi tên Table_ProductCategories accdb thành ProductCategories. Click chuột phải lên table, click Rename. Sau đó nhập ProductCategories và nhấn Enter.

Bước 6: Chọn table FactSales. Click Design > Columns > Add.

Bước 7: Trong thanh công thức ở trên table, nhập công thức:

=[SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount]

AutoComplete giúp bạn nhập đầy đủ tên columns hoặc tables, và liệt kê các functions có thể sử dụng. Bạn cũng có thể click vào column và Power Pivot add tên column vào công thức.

Bước 8: Khi bạn nhập xong công thức, nhấn Enter để nhập công thức.

Bước 9: Click chuột phải vào CalculatedColumn1, chọn Rename Column để đổi tên column thành Profit. Sau đó nhấn Enter.

Bước 10: Chọn table DimProduct.

Bước 11: Click Design > Columns > Add.

Bước 12: Trong thanh công thức ở trên table, nhập công thức:

= RELATED(ProductCategories[ProductCategoryName])

Hàm RELATED trả về giá trị từ table liên quan.

Sau khi nhập công thức xong, nhấn Enter. Giá trị sẽ được hiển thị cho tất cả các dòng trong calculated column.

Bước 13: Click chuột phải vào CalculatedColumn1, chọn Rename Column để đổi tên column thành ProductCategory. Sau đó nhấn Enter.

Tương tự như bước 11 đến bước 13 thêm Column ProductSubcategory vào table DimProduct với công thức:

= RELATED(DimProductSubcategory[ProductSubcategoryName])

Sau khi tạo calculated columns, bạn sẽ có kết quả như hình bên dưới:

Gửi bình luận tại đây