Thêm Relationship Sử Dụng Diagram View Trong Power Pivot

Trong 2 bài Import Và Mở Rộng Data Cho PivotTable ReportTạo Table Relationship trong PivotTable, bạn có được một PivotTable bao gồm dữ liệu từ nhiều tables và giữa các table đã được tạo liên kết. Trong phần này, bạn sẽ sử dụng Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 add-in để mở rộng model. Đồng thời, bạn sẽ tạo relationship sử dụng Diagram View từ add-in cung cấp.

Add Power Pivot vào thanh ribbon Excel

Bước 1: Vào File > Options > Add-Ins.

Bước 2: Trong hộp thoại Manage, click COM Add-ins > Go.

Bước 3: Chọn Microsoft Office Power Pivot in Microsoft Excel 2013 và click OK.

Sau khi hoàn tất thao tác này, ribbon sẽ hiển thị thẻ Power Pivot.

Add một relationship sử dụng Diagram View trong Power Pivot

Bước 1: Sử dụng file data bạn đã tạo được từ 2 bài Import Và Mở Rộng Data Cho PivotTable ReportTạo Table Relationship trong PivotTable, click Sheet3 chứa table Geography.

Bước 2: Trên thanh ribbon, click Power Pivot > Add to Data Model. Excel add table Geography vào model và mở cửa sổ Power Pivot add-in hiển thị tất cả table trong model bao gồm Geography. Trong add-in, bạn có thể xem tất cả data model chứa.

Bước 3: Trong cửa sổ Power Pivot, phần View, click Diagram View.

Sử dụng thanh cuộn để thay đổi kích thước diagram để xem tất cả objects trong diagram. Bạn sẽ thấy có 2 tables chưa được liên kết với phần còn lại trong diagram là DimEntity và Geography.

Bước 4: Click chuột phải vào DimEntity và nhấn Delete. Vì table này từ database gốc và không cần sử dụng trong model.

Bạn có thể xem tất cả fields trong Geograpy khi zoom vào nó, sử dụng thanh kéo để làm table trong diagram lớn hơn.

Trong table GeographyGeographyKey. Column này chứa giá trị nhận dạng từng dòng trong table Geography. Hãy tìm table khác trong model cũng sử dụng key này. Nếu có, chúng ta có thể tạo relationship để kết nối Geography với phần còn lại của model.

Bước 5: Click Find.

Bước 6: Trong Find Metadata, đánh GeographyKey.

Bước 7: Nhấn Find Next nhiều lần. Bạn sẽ thấy GeographyKey trong table Geography và table Stores.

Bước 8: Kéo table Geography gần table Stores.

Bước 9: Kéo column GeographyKey trong Stores đến column GeographyKey trong Geography. Power Pivot sẽ vẽ một đường giữa 2 columns, hiển thị relationship.

Trong Diagram View, một vài table hiển thị các column như ETLLoadID, LoadDate, and UpdateDate. Những fields này từ dữ liệu gốc Contoso. Những fields này không cần sử dụng trong model. Để bỏ đi, click chuột phải lên field, và click Delete.

Gửi bình luận tại đây