Tạo Table Relationship trong PivotTable

Từ phần Iphần II bài Import Và Mở Rộng Data Cho PivotTable Report, bạn có thể bắt đầu sử dụng các fields từ những table đã được import. Nếu Excel không thể xác định làm cách nào để đưa một field vào PivotTable report, bạn sẽ phải tạo một table relationship để liên kết một table mới với một table khác đã có trong model.

Sử dụng các fields từ những table mới được import

Bước 1: Chọn sheet1 chứa PivotTable. Trong PivotTable Fields, click All để xem tất cả table có trong PivotTable. Bạn sẽ thấy các table mới được thêm vào.

Bước 2: Double click vào Stores. Kéo StoreName vào phần Filters. Ngay lúc này, Excel sẽ hiển thị thông báo bạn tạo relationship. Thông báo này xuất hiện vì bạn sử dụng fields từ một table không có quan hệ trong model.

Bước 3: Click Create để mở hộp thoại Create Relationship.

Bước 4: Trong phần Table, chọn FactSales.

Bước 5: Trong Column (Foreign), chọn StoreKey.

Bước 6: Trong Related Table, chọn Stores.

Bước 7: Click OK.

Tạo relationships

Bạn có thể tạo table relationship cho tất cả các table mới được import vào PivotTable. Khi tạo relationhip, bạn sẽ tạo cho 2 table 1 lúc. Mỗi table, bạn có thể chọn column và kéo đến dòng liên kết ở table khác.

Liên kết ProductSubcategory tới ProductCategory

Bước 1: Trong Excel, click Data > Relationships > New.

Bước 2: Trong Table, chọn DimProductSubcategory.

Bước 3: Trong Column (Foreign), chọn ProductCategoryKey.

Bước 4: Trong Related Table, chọn Table_ProductCategory.accdb.

Bước 5: Trong Related Column (Primary), chọn ProductCategoryKey.

Bước 6: Click OK và đóng hộp thoại Manage Relationship.

Thêm categories vào PivotTable

Mặc dù Data Model đã gồm các table thêm vào và relationships, nhưng PivotTable vẫn chưa sử dụng được. Trong phần này, bạn sẽ thêm ProductCategory vào PivotTable Field.

Bước 1: Trong phần Rows, bỏ BrandName.

Bước 2: Trong PivotTable Fields, click All và double click vào Table_ProductCategories.accdb.

Bước 3: Kéo ProductCategoryName vào phần Rows, nằm ở trên ProductSubcategory.

Bước 4: Trong PivotTable Fields, click Active để xem lại các table bạn vừa sử dụng đã có thể sử dụng trong PivotTable.

Gửi bình luận tại đây