Import Và Mở Rộng Data Cho PivotTable Report (Phần II)

Ở phần I bạn đã có một PivotTable đơn giản gồm fields từ 4 tables khác nhau. Các table được import vào cùng một lúc và có mối quan hệ với nhau trong một source. Excel có thể tạo lại những quan hệ này trong model.

Nhưng nếu dữ liệu gốc của bạn từ các source khác nhau, hoặc import tại một lúc nào khác? Thường thì bạn có thể thêm vào data mới bằng cách tạo relationship dựa trên match các columns lại với nhau. Phần này sẽ giới thiệu đến các bạn cách import thêm nhiều tables tại nhiều thời điểm khác nhau để tạo source cho những bài tiếp theo.

Thêm product categories

Bước 1: Trong workbook mở một sheet mới để lưu phần data thêm vào.

Bước 2: Click Data > Get External Data > From Access.

Bước 3: Vào thư mục chứa file dữ liệu mẫu ở phần I và chọn ProductCategories. Click Open.

Bước 4: Trong Import Data, chọn Table và click OK.

Thêm geography data

Bước 1: Thêm một sheet mới.

Bước 2: Từ file dữ liệu mẫu, mở Geography.xlsx. Chọn ô A1 và nhấn Ctrl+Shift+End để chọn hết data trong file này.

Bước 3: Copy data và paste vào sheet vừa được insert.

Bước 4: Click Format as Table, chọn bất kỳ kiểu format nào. Sau đó đặt tên cho table vừa được format.

Bước 5: Trong Format As Table, chọn My table has headers và click OK.

Bước 6: Đặt tên table là Geography. In Table Tools > Design, nhập Geography trong Table Name. Điều này sẽ giúp bạn dễ dành định dạng relationships trong bước tiếp theo.

Bước 7: Đóng Geography.xlsx sau khi đã copy dữ liệu từ file này.

Thêm store data

Lập lại các bước như trên với file Stores.xlsx, paste phần nội dung của file này vào sheet trống. Đặt tên table là Stores.

Kết thúc phần này, bạn sẽ có 4 sheets: Sheet1 chứa PivotTable; Sheet2 chứa ProductCategories; Sheet3 chứa Geography; và Sheet4 chứa Stores. Phần tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn tạo relationships cho những table này.

Gửi bình luận tại đây