Thêm một biểu đồ động vào SharePoint 2013

Nếu bạn kết nối với một biểu đồ động trong Excel tới trang SharePoint bằng Excel Web Access web part, dữ liệu trong biểu đồ sẽ được cập nhật từ file Excel mỗi khi bạn refresh trang. Trong ví dụ này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Excel Web Access để add một biểu đồ Excel vào trang SharePoint 2013. Bạn lưu ý demo này chỉ dành cho phiên bản Office 365 Enterprise.

Các bước để add một biểu đồ như sau:

Tạo một bảng Excel Pivot

Bước 1: Mở file Excel bạn dùng để tạo biểu đồ.

Bước 2: Chọn thẻ Insert, nhấn chọn Pivot table. Sau đó nhấn OK.

Bước 3: Kéo chọn column Price dùng để hiển thị số liệu trên biểu đồ vào vùng VALUES:

Bước 4: Double click vào Column vừa được tạo trong Pivot table, đặt tên cho column. Sau đó nhấn OK.

Bước 5: Kéo chọn column ReceiptDate vào vùng ROWS. Bạn sẽ có kết quả như hình bên dưới.

Bước 6: Chọn thẻ Insert, nhấn Insert pie. Sau đó chọn 3-D Pie.

Bước 7: Kéo chọn column BranchName vào phần Filters và bỏ title “Total” ở bên trên biểu đồ.

Bước 8: Save lại tên biểu đồ.

Lưu sheet chứa biểu đồ vào phần library của trang Sales.

Bạn có thể xem cách tạo trang Sales trong bài viết tạo một intranet với ba trang cho doanh nghiệp nhỏ trên SharePoint 2013.

Bước 1: Vào File, nhấn Save as và nhập tên file Excel để lưu vào trang Sales.

Bước 2: Nhấn Browse và nhập URL của trang Sales SharePoint.

Bước 3: Nhấn Enter và chờ system access vào SharePoint của bạn. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin username và password để login vào trang SharePoint của bạn.

Bước 4: Sau khi đăng nhập thành công, Explorer sẽ load trang SharePoint của bạn như hình bên dưới. Trong màn hình này, bạn chọn Documents library, đặt tên cho file Excel.

Bước 5: Quay trở lại trang SharePoint và kiểm tra Document library đã có file Inventory.xlsx chưa.

Add một Excel Web Access web part vào home page Sales.

Bước 1: Vào home page của trang Sales. Chọn thẻ Page, nhấn Edit. Nhấn vào Tool panel trong Document web part. Nhấn chọn Delete. Sau đó nhấn OK.

Bước 2: Chọn thẻ Insert, nhấn chọn Web Part.

Bước 3: Chọn Business Data. Chọn Excel Web Access và nhấn ADD.

Liên kết web part với sheet trong file Excel

Bước 1: Chọn Click here to open the tool pane hoặc click vào Tool pane nằm ở trên cùng của Web part vừa được tạo ở bước trên.

Bước 2: Chọn Edit Web Part.

Bước 3: Nhấn Browse trong phần Workbook Display để chọn tập tin trong Documents library.

Bước 4: Nhấn Insert.

Bước 5: Nhấn vào button ở phần Name Item nhập tên của biểu đồ trong Excel. Nhấn OKSave page.

Remove phần Excel hiên thị trên biểu đồ

Bước 1: Nhấn Page. Nhấn vào Edit, chọn Edit Web Part trên Excel Web Access.

Bước 2: Chọn None trong list Type of Toolbar.

Bước 3: Chọn Appearance > Chrome type > None.

Bước 4: Nhấn OK. Nhấn Save page và kiểm tra biểu đồ.

Trên biều đồ, bạn có thể chọn filter cho biểu đồ theo từng Branches hoặc ReceiptDate như hình bên dưới.

Gửi bình luận tại đây