Xây dựng ứng dụng với Napa trên Office 365

Khi bạn đã có một trang Office 365 Developer Site, bạn có thể xây dựng các ứng dụng cho Office và SharePoint bằng 2 cách: sử dụng Visual Studio 2012, hoặc cài đặt “Napa” Office 365 Development Tools mà không cần cài đặt Visual Studio 2012.

Napa Office 365 Development Tools là một công cụ tạo hệ thống dựa trên môi trường web, giúp bạn xây dựng các ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn không thể sử dụng Napa để tạo các ứng dụng provider-hosted hoặc autohosted SharePoint, mà chỉ có thể tạo ứng dụng SharePoint-hosted. Bạn có thể tải các ứng dụng đã tạo bằng Napa và mở bằng Viual Studio 2012, nên bạn có thể dùng Napa để xây dựng tất cả các loại ứng dụng cho SharePoint.

CÀI ĐẶT

Bạn có thể cài đặt Napa như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang Office 365 Developer Site.

Bước 2: Nhấn vào Build an app.

Bước 3: Chọn ngôn ngữ English (United States) để load được trang Napa. Sau đó nhấn ADD IT để tải ứng dụng và cài đặt.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Microsoft. Nhấn Continue.

Bước 5: Sau khi cài đặt Napa thành công, nhấn Return to site, sau đó nhấn Trust It để trở về trang SharePoint của bạn. Kiểm tra Napa đã có trong Site Content thì cài đặt Napa đã thành công.

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG SỬ DỤNG NAPA

Tạo một app bằng Napa như sau:

Bước 1: Mở trang SharePoint.

Bước 2: Nhấn vào Build an app trên trang home page.

Bước 3: Nếu bạn chưa cài đặt napa cho trang SharePoint, trang web sẽ load tự động đến trang add napa. Nếu bạn đã cài đặt Napa, chọn App for SharePoint và đặt tên cho project của bạn, sau đó nhấn Create.

Bước 4: Chọn Default.aspx bên góc trái màn hình và thêm đoạn code sau vào thẻ PlaceHolderMain:

[csharp]&amp;amp;lt;div&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;lt;select id=&amp;amp;#39;dropdiv&amp;amp;#39; onchange=&amp;amp;quot;getBookInfo(this)&amp;amp;quot;&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;lt;option value=&amp;amp;#39;1&amp;amp;#39;&amp;amp;gt;Beginning SharePoint 2013 Development&amp;amp;lt;/option&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;lt;option value=&amp;amp;#39;2&amp;amp;#39;&amp;amp;gt;Beginning ASP.NET 4.0&amp;amp;lt;/option&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;lt;option value=&amp;amp;#39;3&amp;amp;#39;&amp;amp;gt;Professional SharePoint Development using Silverlight&amp;amp;lt;/option&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;lt;/select&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;lt;/div&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
[/csharp]

Bước 5: Bạn có thể thêm trực tiếp JavaScript vào trang Default.aspx hoặc thêm vào file App.js trong thư mục Script.

[csharp]function getCurrency(object) {&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
var selected = object.options[object.selectedIndex].value;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
var name;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
var url;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
var messageInfo;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
if (selected == &amp;amp;#39;1&amp;amp;#39;)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
{&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
name = &amp;amp;#39;ICT24H GROUP&amp;amp;#39;;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
url = &amp;amp;#39;http://ict24h.net/vi&amp;amp;#39;;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
else if (selected == &amp;amp;#39;2&amp;amp;#39;)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
{&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
name = &amp;amp;#39;Office 365 Việt Nam – ICT24H GROUP&amp;amp;#39;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
url = &amp;amp;#39;http://office365vn.net/&amp;amp;#39;;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
messageInfo = &amp;amp;quot;Link &amp;amp;quot; + name + &amp;amp;quot;:&amp;amp;quot; + url;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
alert(messageInfo);&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
}&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
[/csharp]

Bước 6: Nhấn vào nút Run Project nằm trên thanh menu bên trái của trang SharePoint để debug project. Project của bạn sẽ được đóng gói, upload và deloy lên trang SharePoint. Sau khi hoàn tất, nhấn Close và mở ứng dụng vừa được cài đặt xong.

Bước 7:Bạn sẽ thấy tin nhắn thông báo “Hello” đến user đăng nhập và danh sách đã được thêm vào. Chọn item trong danh sách sẽ thấy xuất hiện thêm thông tin của item này.

Gửi bình luận tại đây