Cập nhật danh sách phần mềm được hỗ trợ cho Office 365

Dưới dây là các phần mềm được hỗ trợ cho Office 365 và Office 2013. Đặc biệt sẽ ngưng support Internet Explorer 8 sau ngày 8/4/2014.

Thành phần

Yêu cầu

Trình duyệt

 • Internet Explorer 8, 9, 10 or 11. (Hỗ trợ IE8 trước ngày 8/4/2014)
 • Mozilla Firefox 12 trở lên.
 • Apple Safari 5 trở lên.
 • Google Chrome 18 trở lên.

Hệ điều hành

 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7
 • Windows Server 2012
 • Windows 8

Trình duyệt web cho Mobile/Tablet

 • Internet Explorer Mobile
 • Apple Safari
 • Android Browser

Hệ điều hành di động

 • Windows Phone 7.5 trở lên
 • iOS 5.0 trở lên (chỉ có chức năng xem)
 • iOS 6.0 trở lên và iPad version 2 và 3 (hỗ trở tất cả tính năng)
 • iOS 5.1 và iPad version 1, 2 và 3 (hỗ trợ 1 phần tính năng)

Gửi bình luận tại đây