Thay đổi thời gian hiệu lực của mật khẩu

Office 365 cho phép bạn thay đổi thời gian hiệu lực của mật khẩu. Người dùng phải thay đổi mật khẩu dựa trên số ngày được thiết lập. Ví dụ số ngày được thiết lập là 30 ngày. Sau 30 ngày, người dùng phải thay đổi mật khẩu nếu không sẽ không thể truy cập để sử dụng các dịch vụ trong Office 365.

Để thay đổi thời gian hiệu lực của mật khẩu (password expiration), đăng nhập vào trang quản trị Office 365 với quyền quản trị (administrator). Click service settings > passwords.

  • Days before passwords expire: chọn số ngày trước khi mật khẩu hết hiệu lực. Điều này có nghĩa bạn cần thay đổi mật khẩu sau số người đã nhập (tính từ ngày đổi mật khẩu lần gần nhất)
  • Days before a user is notified that their password will expire: chọn số ngày trước khi người dùng được nhắc nhở mật khẩu hết hiệu lực.

office365-pw-expirationClick save để hoàn tất việc thay đổi. Giá trị nhập tùy thuộc vào chính sách về an toàn và bảo mật thông tin của tổ chức bạn.

Office 365 Việt Nam

Office365 Việt Nam là chuyên trang duy nhất tại Việt Nam chia sẻ các tin tức, thủ thuật về Microsoft Office 365.

Gửi bình luận tại đây