Liệt kê các tài khoản không hoạt động

Là một người quản trị Office 365 cho công ty, bạn thường phải xem các thống kê báo cáo về thông tin, tần suất sử dụng Office 365.  Một trong những thống kê bạn cần xem là tình hình sử dụng email của các tài khoản đã được đăng ký sử dụng Exchange Online.

Báo cáo trên cho thấy có 23 tài khoản đã không sử dụng email trong khoảng 30-60 ngày gần nhất.
Báo cáo trên cho thấy có 23 tài khoản đã không sử dụng email trong khoảng 30-60 ngày gần nhất.

Để liệt kê những tài khoản trên, bạn có thể sử dụng hàm Get-StaleMailboxDetailReport. Trước tiên, bạn cần kết nối đến Office 365 thông qua PowerShell. Gõ lệnh dưới và sử dụng tài khoản quản trị Office 365 của bạn.

[powershell]$session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://ps.outlook.com/powershell/" -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $session -AllowClobber
[/powershell]
Sau khi hoàn tất kết nối đến Office 365, bạn sử dụng hàm Get-StaleMailboxDetailReport

Office 365 Việt Nam

Office365 Việt Nam là chuyên trang duy nhất tại Việt Nam chia sẻ các tin tức, thủ thuật về Microsoft Office 365.

Gửi bình luận tại đây