Các thao tác đơn giản trong CRM – Phần 2

XEM NHỮNG RECORD LIÊN QUAN

Trong trường hợp, bạn muốn kiểm tra điều gì trong công ty hoặc tổ chức của bạn đang diễn ra với một account, contact hoặc các loại record khác.

Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng “breadcrumbs – các đường dẫn” trên thanh điều hướng (breadcrumbs cho biết bạn ở đâu trong hệ thống).

  • Trên thanh điều hướng, chọn mũi tên xuống bên cạnh tên record để xem các record liên quan đến record bạn đang xem.

TẠO NHANH RECORD

Nút Create trên thanh điều hướng giúp bạn nhập nhanh dữ liệu vào hệ thống. Nút Create này luôn được hiển thị ở mọi màn hình bất cứ khi nào bạn cần nhập thông tin mới.

Với nút Create này, bạn chỉ cần nhập dữ liệu vào các trường dữ liệu yêu cầu. (Trường dữ liệu yêu cầu có dấu sao *). Bạn có thể nhập thêm các thông tin còn lại sau khi tạo được record hoặc khi bạn có thời gian.

  • Trên thanh điều hướng, chọn nút Create, và chọn loại dữ liệu bạn muốn nhập.
  • Điền các thông tin và chọn Save. Rê chuột vào các trường dữ liệu nếu bạn muốn xem tip để nhập.

LƯU DỮ LIỆU

Nếu hệ thống của bạn sử dụng chức năng lưu tự động, bạn sẽ chú ý khi bạn chỉnh sửa dữ liệu trong các trường dữ liệu trên màn hình hệ thống, bạn không cần chọn Lưu. Hệ thống lưu tự động tất cả các record được chỉnh sửa sau 30 giây, hoặc khi bạn chuyển sang màn hình khác.

Nếu bạn muốn lưu một record chỉnh sửa sớm hơn 30 giây, chọn nút Save ở góc phải phía dưới màn hình.

Chú ý: Bạn cần chọn Save khi tạo một record mới.

Gửi bình luận tại đây