Project Online: Khai thác công cụ quản trị Project dành cho Admin (Part 2)

Trong bài tiếp theo này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật dự án từ công cụ ProjToolV2 (các bạn có thể tham khảo lại bài viết về ProjToolV2 tại đây).

Để có thể cập nhật dự án, đầu tiên đăng nhập vào hệ thống Project:

Sau khi đang nhập thành công, chọn phần Project dưới phần Update. Tại đây bạn chọn dự án cụ thể muốn cập nhật thông tin.

Có những loại thông tin sau được phép cập nhật:

Cập nhật thông tin dự án. Trong ví dụ sau tôi thay đổi lại tên của dự án từ: NOTE 1 thành NOTE 111
Tên của dự án trước khi thay đổi:

Và đây là kết quả sau khi thay đổi:

Cập nhật Tasks, trạng thái, thời gian,…

Cập nhật Resources: phương thức phân bổ chi phí, cost/use,…

Cập nhật Assighment: Thời gian dự kiến, thời gian thực tế,..

 

u ý:

  • Chỉ cập nhập các cột thông tin có khung nền trắng, bạn không thể thay đổi thông tin tại các cột nền xám
  • Sau khi thay đổi thông tin phải chọn Update lại dự án
  • Sau khi cập nhật phải thực hiện Checkin lại dự án để các thành viên khác có thể thấy được các thông tin cập nhật
  • Luôn để ý thanh trạng thái thông báo tình trạng cập nhật thành công hay không để có hướng xử lý.

 

Gửi bình luận tại đây