Các khái niệm trong CRM – Phần 2

QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ

Mỗi người trong team của ban làm việc với khách hàng qua qui trình nghiệp vụ với cùng giai đoạn và các bước cho từng loại tương tác với khách hàng, thu thập và nhập dữ liệu quan trọng.

Thanh qui trình nghiệp vụ cho các cơ hội bán hàng gồm 4 giai đoạn để theo dõi: Qualify, Develop, Propose, và Close. Trong hình bên dưới, bạn sẽ thấy mình đang ở đâu trong qui trình, và việc làm tiếp theo.

ĐIÊU HƯỚNG DỮ LIỆU

Microsoft Dynamics CRM được thiết kế để bạn có thể truy cập vào khu vực làm việc của bạn, dữ liệu khách hàng, và thông tin khác một cách nhanh chóng khi bạn cần đến.

Tất cả mọi thứ đều được thả xuống từ menu chính ở trên cùng màn hình. Thanh điều hướng bao gồm các button giúp bạn thực hiện các tác vụ thông thường một cách nhanh chóng, như nhập records hoặc tìm kiếm.

Khu vực làm việc cho Sales, service, và marketing

Ở phần thanh điều hướng trên cùng, bạn sẽ tìm thấy Sales, Service, Marketingsettings, được gọi là khu vục làm việc. Mỗi khu vực làm việc, bạn truy cập các công cụ và thông tin phù hợp với vai trò của mình. Khu vực setting chỉ dành cho người quản trị hệ thống. Bạn sẽ tìm được Help Center dọc các khu vực làm việc. Website cho phép bạn truy cập nếu bạn đang là sales hoặc services, hoặc quản trị hệ thống, IT, customizer hoặc developer.

Nếu bạn không thấy tất cả các khu vực làm việc, hoặc nếu bạn tấy khác, thì khu vực làm việc bạn thấy phụ thuộc vào phần cài đặt bảo mật của bạn.

Các loại record khách nhau và các items khác được gom theo vai trò

Sau khi bạn chọn khu vực làm việc, bạn sẽ tìm được hầu hết các thông tin và công cụ bạn cần để làm việc. Bạn sẽ thấy các loại records khác nhau được lưu trữ trong hệ thống, như accounts, contacts, leads và opportunity. Bạn cũng có thể truy cập vào phần dashboard, dữ liệu các hoạt động, chiến lược marketing, và nhiều nữa.

Gửi bình luận tại đây