Bhagyashri S

Author's posts

Asa Ek Mitra Milva

Hajar Mitra Asnyapeksha Asa Ek Mitra Milva,
Jo Hajar Pan Tumchya Virudhha Astana
Tumchya Sobat Asel…

Massage Seen Karun Jar Reply Nahi Milale Tar

Massage Seen Karun Sudhha Reply Nahi Milale
Mhanje Samjun Ghya,
Ki Tumhi Tya Vyakti Sathi Aata
Important Nahi Rahilat…

Ti Fakt Reply Dyaychi

Chatting Tar Mi Karaycho,
Ti Fakt Reply Dyaychi…

Feelings Fakt Tujhya Sathich Yetat

He Hruday Tar Majh Aahe,
Pan Feelings Fakt Tujhya Sathich Yetat…

Aai Vadilan Saathi Sagal Kraych

Ka Kunavar Prem Karaych,
Ka Kunasaathi Jhuraych,
Ka Kunasaathi Maraych,
Devane Aai Vadil Dile Aahet,
Tyanchya Saathich Sagal Karaych…